Online schrijftraining voor ondernemers

Algemene voorwaarden

Ben je deelnemer aan onze training en is er een probleem waarover je niets kan vinden in deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.

Algemene voorwaarden Kickstart je boek 

Kickstart je boek is onderdeel van Jet Hopster Tekstredactie, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63713977.

Kickstart je boek, onderdeel van Jet Hopster Tekstredactie
t.a.v. Jet Hopster
Jan Tooropstraat 18
3817 PZ AMERSFOORT
www.kickstartjeboek.nl
jet@kickstartjeboek.nl
BTW-nummer: NL001953147B90

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, dienst, offerte, overeenkomst of  andere rechtsbetrekking tussen ons en onze klanten of andere opdrachtgevers. Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de ‘wij’-vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons/onze’ staat wordt het bedrijf ‘Kickstart je boek’ bedoeld. Waar ‘je/jij’ staat, wordt de cliënt bedoeld.

1. Definities

a. Dienst: de dienst (online schrijftraining inclusief materialen en persoonlijk advies) die door ons geleverd zal worden.

b. Cliënt: de (rechts)persoon met wie wij een overeenkomst sluiten.

c. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak voor afname van een dienst tussen Kickstart je boek en de cliënt.

d. Partijen: Kickstart je boek en de cliënt samen.

e. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, WhatsApp of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

a. Kickstart je boek biedt een online training aan voor mensen die hun kennis willen delen door er een boek over te schrijven.

b. Op het moment dat jij als cliënt een overeenkomst met ons aangaat, verklaar je dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

c. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou als cliënt zijn niet van toepassing. 

d. De algemene voorwaarden mogen we wijzigen. De meest recente versie staat altijd op www.kickstartjeboek.nl. Als de aanpassingen invloed hebben op onze overeenkomst, dan krijg je hiervan per direct bericht.

3. Aanbod

a. Wij doen een schriftelijk aanbod op de website en via nieuwsbrief, sociale media en webinars.

b. Aanbiedingen gelden alleen voor de periode die is aangegeven in het aanbod, daarna niet meer.

c. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Dit vermelden wij er standaard bij.

d. De overeenkomst komt tot stand als je akkoord gaat met ons aanbod en de vergoeding hebt betaald.

4. Uitvoering van de dienst

a. Wij zullen ons altijd inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. Wij hebben bij de uitvoering van de dienst daarom een zogenaamde inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

b. Het kan nodig zijn dat we bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training geven of die wij interviewen, ter verrijking.

c. We zijn gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om het kwalitatief te verbeteren.

5. Online training

a. Toegang tot de training is persoonlijk. Inloggegevens mag je dus niet delen met derden. Als dat toch gebeurt, mogen wij je de toegang tot onze online training ontzeggen. Dan vervalt onze overeenkomst en is er geen recht op teruggave van betaling. 

b. Je hebt toegang tot de training zolang de training bestaat. We zorgen er altijd voor dat je, nadat je hebt aangemeld, minimaal 3 maanden toegang hebt.

c. Toegang tot onze online community is voor maximaal 12 maanden.

d. Tenzij anders vermeld, heb je bij het standaard online-pakket (Kickstart- of Basistraject) geen recht op persoonlijk advies.

e. Heb je een VIP-begeleiding gekozen, dan spreken we de data onderling af. De afgesproken data dienen binnen 12 maanden na de start van het traject te liggen.

6. Intellectueel eigendom

a. Op de teksten en materialen van onze trainingen en andere diensten en producten bezitten wij de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken voor eigen gebruik. Je mag ze niet delen met derden.

b. Het is niet toegestaan om de kennis die je in onze training hebt opgedaan, commercieel te verkopen. Doe je dat toch, dan hebben we het recht om schadevergoeding te vorderen. 

c. De kennis die je in onze training hebt opgedaan mag je ook niet opnemen in een eigen training of programma. 

7. Aansprakelijkheid 

a. De totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

b. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

c. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

d. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen vanwege verkeerde apparatuur of problemen met internetverbinding. 

e. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de manier waarop jij de kennis toepast die je hebt opgedaan in onze training.

f. We doen er alles aan om eventuele (technische) problemen snel op te lossen. Laat het ons direct weten als je problemen ondervindt met toegang, via een mail naar jet@kickstartjeboek.nl.

8. Overmacht 

a. Als er sprake is van overmacht, waardoor wij onze verplichtingen uit de  overeenkomst niet (volledig) kunnen nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.

b. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Denk hierbij aan ziekte van onszelf of een naast familielid (echtgenoten of kinderen).

9. Betaling 

a. De kosten voor deelname aan een training dienen te worden voldaan voordat je toegang kunt krijgen tot de training. Je betaalt alles vooraf via de betaalomgeving. Daarna ontvang je de inloggegevens.

b. Betaling in termijnen is alleen in onderling overleg mogelijk en kan afhangen van de prijs van de training.

c. Als je in termijnen betaalt en niet binnen de betaaltermijn hebt betaald, ben je van rechtswege in verzuim. We zullen je eerst een herinnering sturen. Als je binnen de in de herinnering genoemde termijn alsnog niet hebt betaald, ben je vanaf dat moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

d. Bij het niet naleven van de betaalvoorwaarden hebben wij het recht je de toegang tot de training en de online community te ontzeggen.

10. Herroepingsrecht 

a. Wij bieden een online training, dit is een digitaal product. Na betaling van de bestelling kun je de online training meteen op een computer of ander digitaal middel inzien. Je ziet daarmee af van je herroepingsrecht en stemt in met de directe levering. Je kunt een online training dus niet ruilen of retourneren.

11. Klachten 

a. Mocht je ontevreden zijn over onze training, meld dit dan zo spoedig mogelijk door ons een mail te sturen: jet@kickstartjeboek.nl. Stuur een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en, als de klacht  gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen. 

b. Klachten moet je binnen 14 dagen na de geleverde dienst, de ontvangen factuur of het volgen van de training aan ons melden. Als je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

c. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

d. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

12. Privacy

a. Wij nemen de privacy van onze cliënten serieus en we gebruiken jouw  persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring, te vinden onderaan onze website www.kickstartjeboek.nl.

13. Geschillen en toepasselijk recht 

a. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

b. Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de Rechtbank te Utrecht, die bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd is kennis te nemen van ons geschil.

c. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 4 februari 2024.

lazer niet in deze vijf valkuilen bij het schrijven van je businessboek!

In dit ebook ontdek je wat je kan doen om het (weer) te laten stromen en eindelijk dat boek te schrijven. Vraag ‘m gratis aan.

Zet de eerste stap naar je eigen boek

Aan de slag met je boekidee? Dan heb je een goede planning nodig. Vraag ‘m gratis aan