Algemene voorwaarden

schrijftip: kijk af

Ben je deelnemer aan onze training en is er een probleem waarover je niets kan vinden in deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen een oplossing.

Algemene voorwaarden Kickstart je boek V.O.F.

Kickstart je boek is een vennootschap onder firma gedreven door Denise Larsen en Jet Hopster die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  nummer 73955213.

Kickstart je boek
t.a.v. Denise Larsen en Jet Hopster
Arnhemseweg 2 unit 309
3817 CH AMERSFOORT
www.kickstartjeboek.nl
info@kickstartjeboek.nl
BTW-nummer: 859722946B01 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, dienst, offerte, overeenkomst of  andere rechtsbetrekking tussen ons en onze klanten of andere opdrachtgevers. Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de ‘wij’-vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons/onze’ staat wordt het bedrijf ‘Kickstart je boek’ bedoeld. Waar ‘je/jij’ staat, wordt de  cliënt bedoeld.

1. Definities

a. Dienst: de dienst (online schrijftraining inclusief materialen en persoonlijk advies) die  door ons geleverd zal worden.

b. Cliënt: de (rechts)persoon met wie wij een overeenkomst sluiten.

c. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak voor afname van een dienst tussen Kickstart  je boek en de cliënt.

d. Partijen: Kickstart je boek en de cliënt samen.

e. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook  bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, WhatsApp of andersoortige  geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

a. Kickstart je boek biedt een online training aan voor ondernemers die een boek willen  schrijven.

b. Op het moment dat jij als cliënt een overeenkomst met ons aangaat, verklaar je dat  je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze  voorwaarden akkoord gaat.

c. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou als cliënt zijn niet van toepassing. d. De algemene voorwaarden mogen we wijzigen. De meest recente versie staat altijd op www.kickstartjeboek.nl. Als de aanpassingen invloed hebben op onze  overeenkomst, dan krijg je hiervan per direct bericht.

3. Aanbod

a. Wij doen een schriftelijk aanbod op de website en via nieuwsbrief, sociale media en  webinars.

b. Aanbiedingen gelden alleen voor de periode die is aangegeven in het aanbod, daarna  niet meer.

c. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Dit vermelden wij er standaard  bij.

d. De overeenkomst komt tot stand als je akkoord gaat met ons aanbod en de  vergoeding hebt betaald.

4. Uitvoering van de dienst

a. Wij zullen ons altijd inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. Wij hebben bij de uitvoering van de dienst daarom een zogenaamde inspanningsverplichting en  geen resultaatsverplichting.

b. Het kan nodig zijn dat we bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een  training geven of die wij interviewen, ter verrijking.

c. We zijn gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om het kwalitatief  te verbeteren.

5. Online training

a. Toegang tot de training is persoonlijk. Inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Als dat gebeurt mogen wij je de toegang tot onze online training  ontzeggen. Dan vervalt onze overeenkomst en is er geen recht op teruggave van  betaling. 

b. Je hebt toegang tot de training zolang de training bestaat. We zorgen er altijd voor  dat je, nadat je hebt aangemeld, minimaal 3 maanden toegang hebt.

c. Toegang tot onze online community is voor maximaal 12 maanden.

d. Tenzij anders vermeld, heb je bij het standaard online-pakket geen recht op  persoonlijk advies.

e. Heb je een VIP-begeleiding gekozen, dan spreken we de data onderling af. De  afgesproken data dienen binnen 12 maanden na de start van het traject te liggen.

6. Intellectueel eigendom

a. Op de teksten en materialen van onze trainingen en andere diensten bezitten wij de  intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de training mogen de materialen  gehanteerd worden voor eigen gebruik en niet gedeeld worden met derden.

b. Het is niet toegestaan om de kennis die je in onze training hebt opgedaan,  commercieel te verkopen. Indien dat wordt gedaan hebben we het recht om  schadevergoeding te vorderen. 

c. De kennis die je in onze training hebt opgedaan mag niet worden opgenomen in een  eigen training of programma. 

7. Aansprakelijkheid 

a. De totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de  vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de  overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of  bewuste roekeloosheid.

b. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke  stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te  komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

c. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is  uitgesloten.

d. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen vanwege verkeerde  apparatuur of problemen met internetverbinding. 

e. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de manier van toepassen van  de kennis die je hebt opgedaan in onze training.

f. We doen er alles aan om eventuele technische problemen snel op te lossen. Laat het  ons direct weten als je problemen ondervindt met toegang, via een mail naar  info@kickstartjeboek.nl.

8. Overmacht 

a. Indien er sprake is van overmacht, waardoor wij onze verplichtingen uit de  overeenkomst niet (volledig) kunnen nakomen, zal er in onderling overleg worden  gezocht naar een passende oplossing.

b. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van  buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.  Denk hierbij aan ziekte van onszelf of een naast familielid (echtgenoten of kinderen).

9. Betaling 

a. De kosten voor deelname aan een training dienen te worden voldaan voordat je  toegang kunt krijgen tot de training. Je betaalt alles vooraf via de betaalomgeving, waarna je de inloggegevens ontvangt.

b. Betaling in termijnen is alleen in onderling overleg mogelijk en kan afhangen van de  prijs van de training.

c. Als je in termijnen betaalt en niet binnen de betaaltermijn hebt betaald, ben je van  rechtswege in verzuim. We zullen je eerst een herinnering sturen. Indien binnen de in  de herinnering genoemde termijn niet wordt betaald, zijn vanaf dat moment de  wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het  openstaande factuurbedrag.

d. Bij het niet naleven van de betaalvoorwaarden hebben wij het recht je de toegang  tot de training en de online community te ontzeggen.

10. Herroepingsrecht 

a. Wij bieden een online training, dit is een digitaal product. Na betaling van de  bestelling kun je de online training meteen op een computer of ander digitaal middel  inzien. Je ziet daarmee af van je herroepingsrecht en stemt in met de directe  levering. Je kunt een online training dus niet ruilen of retourneren.

11. Klachten 

Mocht je ontevreden zijn over onze training, meld dit dan zo spoedig mogelijk door  ons een mail te sturen: info@kickstartjeboek.nl. Stuur een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en, als de klacht  gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen  we niet in behandeling nemen. 

a. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere  verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een  indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

b. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

12. Privacy

a. Wij nemen de privacy van onze klanten serieus en we gebruiken jouw  persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming.

b. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring, te  vinden onderaan onze website www.kickstartjeboek.nl” www.kickstartjeboek.nl

13. Geschillen en toepasselijk recht 

a. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling  op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

b. Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de Rechtbank  te Utrecht, die bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd is kennis te nemen van  ons geschil.

c. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 24 december 2020.