Privacybeleid

wat levert een boek op

Kickstart je boek, gevestigd aan Arnhemseweg 2 unit 309, 3817 CH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Kickstart je boek 
Arnhemseweg 2 unit 309 
3817 CH Amersfoort
KvK 73955213 
info@kickstartjeboek.nl 

Verwerking van persoonsgegevens 

  1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de  overeenkomst met Cliënt zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden. 
  2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Cliënt worden  verkregen worden door Kickstart je boek strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de  geldende privacy wet- en regelgeving behandeld. 
  3. Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kickstart je boek en worden  gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van trainingen en overige producten en  diensten van Kickstart je boek. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending  van informatie anders dan voor de eigen training of dienst, dan wordt dit direct  gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt. 
  4. Inzage, correctie en verwijdering. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Kickstart je boek op  info@kickstartjeboek.nl

Delen van persoonsgegevens met derden 

  1. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij: 
  • Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene. 
  • De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar  Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare  feiten. 
  1. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer  verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy-voorwaarden van  Opdrachtnemer, die zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet  bescherming persoonsgegevens. 
  2. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Kickstart je boek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een  medewerker van Kickstart je boek) tussen zit. 

Cookies (of vergelijkbare technieken) die Kickstart je boek gebruikt 

Kickstart je boek gebruikt cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de  website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in  de voorkeuren van onze lezers en kunnen we de content nog beter op hun behoeften afstemmen. 

Kickstart je boek gebruikt Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de  website gebruiken. Deze kennis gebruiken we om de website te verbeteren. De informatie die  Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt  nadrukkelijk niet meegegeven. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we  je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer  opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je geen technische cookies wil ondersteunen dan kun je mogelijk geen  gebruikmaken van bepaalde functionaliteiten op de website. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat doe-ik-ermee/ 

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media 

Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via Facebook, Instagram, Twitter of andere  sociale media. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt  opgeslagen op hun servers. Kickstart je boek heeft geen invloed op wat deze sociale media doen met  informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen. 

Doelen 

Kickstart je boek verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit  privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen. 

Vragen en feedback 

Kickstart je boek controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als je hierover  vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen:

Kickstart je boek 
Arnhemseweg 2 unit 309 
3817 CH AMERSFOORT 
info@kickstartjeboek.nl 

Disclaimer 

Kickstart je boek besteedt aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet  instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze  site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Kickstart je boek sluit alle aansprakelijkheid uit voor  schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het  gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze  site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen. 

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie voor jou, de  bezoeker van deze site. Kickstart je boek staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk  opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. 

Kickstart je boek behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie.  Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder  voorafgaande toestemming van ons. Daarvoor kun je mailen met info@kickstartjeboek.nl. Wanneer  je content van de website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link  naar de website.